top of page

Privacyverklaring

 

 

Trouwambtenaar Mildred Nijhove is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming: M.O. Nijhove, te bereiken via trouwen@mildrednijhove.com

 

Verwerking Persoonsgegevens

Trouwambtenaar Mildred Nijhove verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Onder de verstrekte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uw opdracht te verwerken vallen:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, zoals in chatberichten of in het door u ingevulde formulier

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals (digitale) correspondentie en telefonisch interviews

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Trouwambtenaar Mildred Nijhove verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Etnische achtergrond, middels de door u verstrekte persoonsgegevens dan wel door de door u verstrekte foto(‘s)

 • Gegevens van personen onder de 16 jaar. Het is niet de bedoeling of intentie dat mijn diensten aan u en/of via gebruik van mijn website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

De door u en/of familieleden/vrienden verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij bedoeld zijn. Om mijn te verrichten dienst voor u zo compleet mogelijk te maken kan het nodig zijn om eventueel contact op te nemen voor informatie betreffende door u aangevraagde dienst. Indien u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige of niet door u aangewezen persoon, neemt u dan contact met mij op via trouwen@mildrednijhove.com dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Trouwambtenaar Mildred Nijhove verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Dienstverlening uit kunnen voeren naar volle tevredenheid van de klant

 • Het kunnen bellen/mailen/appen/sms-en met u of familie/vrienden indien nodig om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Betalingsverkeer kunnen onderhouden

 

Duur opslag van persoonsgegevens

Trouwambtenaar Mildred Nijhove uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard. De bewaartermijn is zolang de zakelijke overeenkomst loopt. Deze eindigt maximaal 8 weken na de verrichte dienst. Dit vanwege het feit dat deze gegevens nodig zijn om in individuele gevallen contact op te nemen en de afronding van de dienst te kunnen bewerkstelligen.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Trouwambtenaar Mildred Nijhove verkoopt uw gegevens niet aan derden. Indien strikt noodzakelijk worden de gegevens alleen met uw instemming verstrekt om tot een goede uitvoering van de door u bestelde en in gezamenlijk overeengekomen dienst te komen. De uitvoering van onze overeenkomst wordt uitsluitend met u gesloten of met bedrijven aan wie er wettelijke verplichtingen zijn waaraan wij dienen te voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Trouwambtenaar Mildred Nijhove is én blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Trouwambtenaar Mildred Nijhove neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trouwambtenaar Mildred Nijhove gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken van de webhosting. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van de cookies dan verzoeken wij u vriendelijk deze uit te zetten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trouwambtenaar Mildred Nijhove en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar trouwen@mildrednijhove.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Trouwambtenaar Mildred Nijhove reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Trouwambtenaar Mildred Nijhove wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging Persoonsgegevens

Trouwambtenaar Mildred Nijhove neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en zal altijd passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Mildred Nijhove via trouwen@mildrednijhove.com.

Trouwambtenaar Mildred Nijhove heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen: 

 • Beveiligingssoftware, waaronder diverse virusscanners en firewalls.

Bereikbaar voor nadere info via:

Website : www.mildrednijhove.com
Email: trouwen@mildrednijhove.com
Telefoon :+31 646234775

 

 

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. ist nach dem sog. Privacy Shield zertifiziert (Listeneintrag hier) und gewährleistet auf dieser Basis ein angemessenes Datenschutzniveau. Die gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Contact

Mildred Nijhove
trouwen@mildrednijhove.com 
+31 (0)6 46 23 47 75

KvK 70540489
www.mildrednijhove.nl

 

 

 

Maak een afspraak 

 

bottom of page